Categoriearchief: Nieuwspagina

Historische Vereniging Tinaarlo

Op dinsdagavond 28 november is de eerstvolgende bijeenkomst van de Historische Vereniging Tinaarlo. De heer Fre Schreiber uit Middelstum zal als gastspreker gaan vertellen over midwintergebruiken van Sint Maarten tot Maria Lichtmis. Het treffen vindt plaats in Perron 3 vanaf 20.00 uur. Naast leden zijn belangstellenden tegen betaling van een kleine vergoeding ook van harte welkom.

nieuw op de website: vereniging moestuin Arlo

Vanaf vandaag is een nieuwe vereniging te vinden op de website van het dorp Tynaarlo: de vereniging moestuin Arlo.  

Het initiatief tot het inrichten van een moestuin aan de Arlo komt van enthousiaste bewoners uit de wijk met als doel om gezamenlijk groenten te verbouwen en vanuit de Duurzaamheidsambitie 2025 van de gemeente Tynaarlo “Dorp van de Toekomst” (stimulering krachtige en zelfvoorzienende dorpen). 

Kijk voor meer informatie op de pagina van de vereniging door hier te klikken.

nieuw emailadres Dorpsbelangen

De vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo heeft een nieuw algemeen emailadres: tynaarlodorpsbelangen@gmail.com. U kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de bestuursleden

Aanpak bewonerspark: komende weken onderhoud en mogelijk stank

Afgelopen vrijdag (29 september) heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Tynaarlo, NS Vastgoed, Landschapsbeheer Drenthe en Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo over het Bewonerspark, dat tussen onze ijsbaan en het spoor in ligt.

Zoals bekend is deze grond 2 jaar geleden afgegraven ten behoeve van de sanering van deze vervuilde grond. Er is daarna (tarra)grond opgebracht en het terrein is opnieuw ingericht met beplanting en bankjes en speeltoestellen. Voor deze herinrichting is een groep van bewoners betrokken geweest en zij hebben een inrichtingsplan voorgelegd aan de NS.

Helaas is dit plan niet van de grond gekomen (letterlijk). Want naast de stank van de tarragrond (afvalgrond van AVEBE), blijkt deze grond niet geschikt voor een goede groei van veel planten en bomen. Daarnaast is de grond zo dicht en daardoor ingeklinkt, waardoor het park erg nat is in de herfst en winter en heel snel uitdroogt in de zomer. Ook niet bijster goed voor de beplanting.

Reden genoeg om om tafel te gaan met de betrokken partijen om te zien wat er verbeterd kan worden, zodat we in Tynaarlo toch weer een mooi recreatiepark krijgen op de gesaneerde grond van de NS.

De volgende afspraken hiertoe zijn afgelopen vrijdag gemaakt:

  1. Paaltjes en dode bomen worden verwijderd door Dorpsbelangen (een deel is vanochtend verwijderd, de rest volgt begin deze week, met dank aan vrijwilligers!)
  2. De gemeente gaat alles maaien met een maai-zuig-machine. Dit gebeurt zo snel mogelijk, voordat het echt te nat wordt.
  3. De bovenste laag (10-20 cm) zal worden omgewoeld olv Dorpsbelangen, zodat er meer lucht in de grond komt en het water beter weg kan lopen LET OP DIT KAN TIJDELIJK WEER STANK VAN DE TARRAGROND VEROORZAKEN!
  4. Er wordt onderzocht of er langs de ijsbaan, langs de oever aan de spoorkant, een breder onderhoudspad kan komen. Deze stond op alle schetsen, maar is uiteindelijk niet gerealiseerd. De ijsbaanvereniging heeft hier wel behoefte aan voor het onderhoud van de wal en de eerste meters in het water, voor het verwijderen van waterplanten. Voorlopig worden de waterplanten verwijderd met een maaiboot, zolang het pad niet is gerealiseerd.

Begin januari is een volgende afspraak gepland om te kijken wat het effect is van deze maatregelen en om opnieuw naar de herinrichting van het park te kijken. Tzt zal de oorspronkelijke groep van betrokken bewoners hiervoor worden benaderd.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Dorpsbelangen; Anketrien Schillhorn van Veen, 0646383677 of anketrien@tersprake.com of met Arjen Bakema, 06-53470328 of ae.bakema@gmail.com.

Reuzen, stenen en reuzenstenen.

Op 28 september opent de Historische Vereniging Tinaarlo het seizoen 2017/2018 met een lezing door de heer H. Huisman uit Roden met bovenvermelde titel over stenen.

Een en ander gaat over grote zwerfkeien, hunebedden, ijstijden en de vorming van het landschap in de brede zin van het Hondsrug gebied waar Tynaarlo onderdeel van uitmaakt.

Het treffen vindt plaats in Café Centraal aan de Dorpstraat 8 te Tynaarlo en begint om 20.00 uur. Naast leden zijn ook belangstellenden tegen betaling van een kleine vergoeding van harte welkom.

Nieuw multi-inzetbaar gebouw bij de sportvelden

Extra Nieuwslijn

De Stichting Sport en Welzijn Tynaarlo heeft Dorpsbelangen gevraagd om een extra Nieuwslijn uit te brengen speciaal over het nieuwe gebouw dat bij de sportvelden in Tynaarlo verrijst. Bij deze!

—————————————————————————————————-

Nieuw multi-inzetbaar gebouw bij de sportvelden

Het zal niemand ontgaan zijn dat bij de oostelijke entree van ons mooie dorp iets wordt gebouwd.

Na jaren van plannen is het dan zover dat de oude voetbalaccommodatie van SVT wordt vervangen door nieuwbouw. Maar er is meer; hier worden niet alleen kleedfaciliteiten voor de afdeling voetbal gebouwd, maar ook een multifunctioneel gebouw ten behoeve van sport-, recreatieve en welzijnsactiviteiten voor de bewoners van ons dorp. Hier komt iets waar we met zijn allen nog jarenlang plezier van zullen hebben!

In de raadsvergadering van de gemeente d.d. 4 maart 2014 is er voor gekozen om met de nieuwbouw van de kleed- en kantineaccommodatie voor SVT, ook dorpshuisactiviteiten vanuit het dorpshuis ’t Achterhoes bij SVT te herhuisvesten. Met de nieuwbouw wordt een veelzijdige ruimte gecreëerd, die ook de dorpshuisfunctie kan overnemen. Door de gemeente Tynaarlo is speciaal hiervoor dan ook een financiële bijdrage geleverd.

Op de momenten dat er gevoetbald wordt, zal deze multi-inzetbare ruimte als clubhuis voor de voetballers en hun aanhang fungeren. Dit is van september tot en met mei met name op de zaterdag en zondag overdag en op dinsdag- en donderdagavond op de trainingsavonden van de senior-spelers. Waarschijnlijk zullen de dames af en toe op vrijdagavond een thuiswedstrijd spelen.

Buiten deze voetbalmomenten kan iedereen uit het dorp met een activiteit die binnen de gestelde doelstellingen valt van het gebouw, gebruik maken van de faciliteiten.

Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo

Mede om de multifunctionaliteit van het gebouw in goede banen te leiden, is de stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo opgericht. Deze stichting heeft het gebouw in eigendom en stelt het gebouw beschikbaar aan diverse gebruikers. Ook SVT Voetbal betaalt huur aan de stichting voor het gebruik van het gebouw.  De andere gebruikers van de toekomstige accommodatie zullen eveneens de faciliteiten huren van de stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo.

Momenteel bestaat het stichtingsbestuur uit Arie Dallinga, Johan Boer en Tim Aardse. In de statuten van de stichting is opgenomen dat bij bestuurderswisselingen om en om door het bestuur van SVT en het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo iemand als nieuw bestuurslid kan worden aangedragen. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen.

De stichting heeft als doel:

  1. Het bieden van optimale ontplooiingsmogelijkheden aan de ontwikkeling van sport-, spel en bewegingsactiviteiten;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  3. Het bieden van een accommodatie waar dorpshuisactiviteiten kunnen worden gehouden;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Een aantal voormalige gebruikers van het oude dorpshuis heeft zich al aangemeld om gebruik te gaan maken van de nieuwe faciliteiten en daar is de stichting blij mee!

Iedereen die nu of in de toekomst een activiteit wil ontplooien, is van harte welkom om dit op de nieuwe locatie te organiseren. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de activiteit binnen de doelstelling van de stichting valt.

Bouw

Omdat de voetbalvereniging al jaren bezig  was met een vernieuwing van de kleedfaciliteiten is dit project vanuit SVT door een aantal vrijwilligers gestart. In een later stadium is als gevolg van de te maken rotonde en de nieuwe parkeerruimte ook besloten het hele gebouw te verplaatsen. Met veel moeite en door de enorme inzet van genoemde vrijwilligers is het gelukt om de plannen voor de nieuwbouw te realiseren. Voor de financiering van de nieuwbouw heeft SVT ongeveer de helft van het benodigde bedrag van de gemeente Tynaarlo ontvangen als éénmalige afkoopsom.

Daarnaast is een aantal subsidies toegekend door het Rabofonds van Rabobank Assen en Noord-Drenthe, het VSB fonds en het Oranjefonds. Daarnaast heeft SVT een gedeelte uit eigen vermogen betaald. Verder is gebruik gemaakt van duurzaamheidssubsidies.

Deze bijdragen zijn allemaal net te weinig om een aannemer te kunnen bellen en het naar tevredenheid te laten bouwen voor de ons beschikbare financiële middelden.  Wij moeten zelf de handen uit de mouwen steken. Een grote groep vrijwilligers helpt regelmatig de avonden of de weekenden mee om zo geld te besparen. Dit project komt dus vóór het dorp maar ook met behulp van het dorp tot stand.  

Behoefte aan hulp!

Er is dus uit kostenbesparende overwegingen voor gekozen om naast de grote werkzaamheden die zijn uitbesteed aan professionele, met name lokale, partijen een aantal werkzaamheden zelf ter hand nemen. Om het gebouw na de zomerstop van het voetballen in oktober functioneel  klaar te krijgen, hebben wij in de komende maanden regelmatig behoefte aan mensen die ons een paar uurtjes komen helpen.

Soms een paar uur op zaterdagochtend en soms door de week op een avond. Om kenbaar te maken wanneer er behoefte is aan een paar extra handen is de Bouw-app-groep in het leven geroepen.

Je kunt je hiervoor aanmelden. Indien je geen gehoor aan de oproep kan geven, dan hoef je niets te doen en anders geef je aan dat je komt. Hoe meer handen, hoe sneller het werk af is!  Aanmelden kan via Whatsapp bij Henk Klaassens, 06-51525482.  Je hoeft niet handig te zijn want we staan onder zeer ervaren toezicht, dus meld je vooral aan.

Een prachtgebouw voor en door het dorp!

We hopen dat er van deze nieuwe aanwinst voor ons dorp door velen nog heel lang gebruik kan worden gemaakt. Zo’n nieuw gebouw gaat decennia lang mee en is mede van groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp. Geen eigen honk zo mooi als dat waaraan je zelf hebt meegebouwd.

Tot op de bouw of later als gebruiker!

Namens het stichtingsbestuur,

Arie Dallinga, Tim Aardse en Johan Boer

controle zwemwater 8 augustus

De kwaliteit van het water van het Natuurbad Tynaarlo wordt, gedurende het zwemseizoen regelmatig gecontroleerd door het waterschap Hunze & Aa’s. Op 9 mei heeft opnieuw een controle plaatsgevonden en het water is weer goedgekeurd.

Het rapport van de controle is hier in te zien: RAP1700793_001.000

Lachgas bij het zwembad

Tijdens de controle van het zwembad door het bestuur van Dorpsbelangen werden dit weekend (22-07) meer dan twintig lachgas ampullen en ballonnen aangetroffen. Voor dit soort feestjes is het zwembad niet bedoeld, we zullen de komende tijd hier dan ook meer op gaan letten.

Meer informatie over de risico’s van lachgas:

https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/lachgas/basisinfo-over-lachgas/risicos/

Controle zwemwater 9 mei 2017

De kwaliteit van het water van het Natuurbad Tynaarlo wordt, gedurende het zwemseizoen regelmatig gecontroleerd door het waterschap Hunze & Aa’s. Op 9 mei heeft opnieuw een controle plaatsgevonden en het water is weer goedgekeurd.

Het rapport van de controle is hier in te zien: RAP1700375_001.000

Enquête woon- en leefomgeving Drentsche Aa

De BOKD doet in het kader van de campagne Ons water uit de Drentsche Aa onderzoek naar de beleving van de woon- en leefomgeving, het effect op drinkwaterkwaliteit en de rol van bewoners daarin. We nodigen dan ook alle inwoners van het Drentsche Aa gebied uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Dit kan door het invullen van onderstaande enquête.

Lees verder

Direct naar de enquête